Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług jest ustalane każdorazowo z Klientem przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

Wstępne zapoznanie się ze sprawą oraz wycenia kosztu prowadzenia sprawy jest bezpłatna.

Na wysokość ustalonego wynagrodzenia wpływa stopień skomplikowania sprawy, przewidywany nakład pracy jak również specyfika zaistniałego problemu oraz etap na jakim sprawa się znajduje.

Możliwe są następujące sposoby rozliczeń, w zależności od preferencji Klienta:

  • rozliczenie ryczałtowe – polegające na ustaleniu wynagrodzenia z tytułu wykonywanej usługi (tzw. honorarium). Wynagrodzenie to obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy, bez względu na czas jej trwania;
  • rozliczenie częściowo uzależnione od wyniku sprawy – polegające na ustaleniu niższego honorarium, z zastrzeżeniem tzw. success fee, tj. dodatkowego wynagrodzenia, uzależnionego od pozytywnego dla Klienta wyniku sprawy;
  • rozliczenie godzinowe – polegające na ustaleniu stawki za 1 godzinę pracy na rzecz Klienta. W tym wypadku całościowe wynagrodzenie obliczane jest na podstawie ilości godzin przepracowanych w celu wykonania zlecenia;
  • rozliczenie mieszane – polegające na ustaleniu wynagrodzenia obejmującego określoną ilość godzin pracy na rzecz Klienta w stosunku miesięcznym. W takim przypadku po przekroczeniu limitu godzin, każda następna godzina poświęcona na realizację zlecenia, rozliczana jest w oparciu o ustaloną stawkę za 1 godzinę pracy na rzecz Klienta. Ten sposób rozliczenia polecany jest szczególnie przedsiębiorcom, decydującym się na prowadzenie obsługi w formie tzw. stałego zlecenia.

Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo z góry przed przystąpieniem do wykonania usługi. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności umówionego wynagrodzenia na raty.

W przypadku usług świadczonych w ramach tzw. stałego zlecenia, wynagrodzenie ustalane i rozliczane jest w stosunku miesięcznym.

W szczególnych przypadkach Kancelaria prowadzi sprawy pro bono. Każda prośba o nieodpłatną pomoc prawną jest rozpatrywana indywidualnie, zaś ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Kancelarii. Więcej informacji na temat pomocy prawnej świadczonej pro bono znajduje się w zakładce PRO BONO.